събота, 12 февруари 2011 г.

БЪЛГАРИЯ СТРАНА НА СРАМА, БЕЗЗАКОНИЕТО И МАЛОДУШИЕТО!

Подтема: СЪДОРАЗДАВАНЕTO В БЪЛГАРИЯ ПО “европейски” МАНИЕР, НО С БАЛКАНСКИ ПРИВКУС.

Може би се чудите, уважаеми ми читатели, защо от дълго време не публикувам! Не е, защото ме мързи или нещо подобно! Просто няма да повярвате с какви “дела” се занимавах през изминалия месец, та до днес! За да не ме мислите как съм здравословно ще кажа, че възстановяването ми след инсулта върви повече от добре. Минах критичните три месеца при много добър статус. Очевидно схемата ми на лечение е била повече от удачна, за което персонално благодаря на съставители й!

Ето какъв бе предмета на заниманията ми, и повярвайте, отне ми се доста време, за да ги финализирам, и ДА ДОКАЖА с документи пред обществото ни, че: репресия на властимащите днес над гражданина е повече от документиран факт; че покритото ни с неправомерности битуване се нарича трайно узаконена незаконност; че извършващите се съдопроизводствените действия над българския гражданин са документирано фатално противоконституционни; че извращенията над нас от капиталистите-монополисти и олигарсите са не само огромни, но и непростими в правото въобще, на която и да било държава по земното кълбо; че ... българската управленска неправомерност, граничеща с беззаконие основано на безхаберие и хаотичност, притежава и друг голям и лош порок – провеждането на системен и тихомълком геноцид над нацията ни,

и някъде из това държавно кълбенце, въпреки всичко, редовият българин все още дава признаци на живот (мърда)!

Виждате снимката на документа – поувеличете я, за да го разчетете по-качествено, чиято финализация ми коства време, пари и достичка ходене по разните инстанции. При развитието на тази трагикокомична сага се постарах, да питам основно, съответните инстанции и институции като как се разпознава от тях случващото се... беззаконие? Преписките са налице, за да ги покажа при поискване, където и когато трябва (сега няма да ги коментирам).
А случващо се е следното: преди 10 години е имало някакво дело с претенция на Топлофикация към мен. Съответно е последвало произнасяне по него (излязло е един брой решение). Образувано е било и.д., и съответно предприето процедурно действие. Обжалвала съм го. Случило се е прекратяване действието на това и.д. с неблагоприятни последици за взискателя, разбира се от оторизирано съдебно лице. Минали 10 години от тогава, по ЗЗД взискуемото е станало вече невзискуемо – 3 години е срока за изчакване по вземането. В моя случай са изминали три по три години, та и отгоре – т.е. над 10 години! И след тези “над 10 години” ... Топлофикация се поприсетила за недовършената си “работа” тогава, навремето (2000 г.), и хоп по същото дело си изкарала вероятно ново решение/или съдебно разрешение поне. В кратце се оказа се, че по един казус, по едно неприемливо за мен гражданско дело, към днешна дата (2011 г) имам две решения на български съд във времето за едно и също нещо, и две изпълнителни дела, едното от които прекратено още 2000 г. Не стига всичко това, ами и новообразуваното трепти не само от незаконност, но е и явна излагация за българското съдораздаване изобщо. По него, днес ЧСИ претендира агресивно да нахълта в дома ми и да описва имуществото ми! Да, ама аз няма да му кажа къде съм си закопала “златото”!

Надявам се, не си мислите, че съм единствената потърпевша на подобно насилие и издевателство към днешна дата? Точно поради това публикувам и алармирам останалите, да внимават какво подписват и ... основно да се борят за потъпканите им ЧОВЕШКИ ПРАВА, а такива поне са над 10-тина вече. В същото положение, днес са повече от 45 000 души в цялата държава, имащи нерадостната съдба да се броят за “прикачени абонати” от ЕАД”Топлофикация”!
Припомнете си българи, че всички сте виждали и чували наскоро, а и от преди, за различни страдалци от действията на този монополист? И разбирате, че става въпрос за стотици хиляди бедни хора и пенсионери, страдащи от случващото се днес от монополиста, които нямат възможност да се оплачат по реда, защото или не знаят, или нямат пари за адвокати, или са болни и не могат да се придвижват, или ... и жално кършат сбръчканите си уморени от труд ръце пред телевизионните камери, горко плачат, и с треперещ глас се обясняват, и се надяват съответната телевизия да им помогне евентуално, но незнайно как! А телевизията все пак е медия, не съд!

Тогава какво да правим? Отговорът на този въпрос е важен за нацията сега и тук, и не бива да се подминава с безмерната ни позната търпеливост! Просто трябва да се действа.

Някой въобще дава ли се сметка все пак как се нарича такова властово, монополистко поведение? АМИ нарича се НЕРЕГЛАМЕНТИРАН НАРОДЕН КОМПЛОТ, хора.

И то на фона на внушаваната ни, наужким демократичност и законност в държавата ни. Такъв нелогичен, незаконен, репресивен акт към мирни граждани в страната ни се наказва подобаващо – историята ни се е изказала по тази тема вече : “ За да бъде изпълнена тая цел да се освободи България от турското иго (днес от партийно такова/ моя бележка), потребна е всенародна революция, морална и с оръжие ... и дозволява се всяко средство: пропаганда, печат, оръжие, огън, смърт и пр. , ... щото таз земя трябва да се управлява съобразно с нравите, обичаите и характера на българския народ... нека всеки човек утвърди своята свобода и да се управлява по своята собствена воля... ние желаеме за себе си свобода народна, свобода лична и свобода религиозна, с една дума свобода ЧОВЕЧЕСКА ... ние не желаем чуждото, т.е. онова що не е наше, но не желаем да дадем и другиму своето... а ония български изроди и чорбаджии, които пречат на народната ни цел ще преследуваме навсякъде и всякога” – думи на Великия ни Васил Левски.
А на 19 февруари ще честваме поредна година от обесването му, заради пустата цел - България да се освободи от чуждото робство, което не хармонира с нравите, обичаите и характера на българския народ. Днешното ни робство е партийното такова, на което най-безцеремонно сме подложени, а то напълно се препокрива с турското иго, но не и с народните въжделения!

Ще припомня Основния ни закон:
Чл. 19.
(1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
Чл. 28.
Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.
Чл. 32.
(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
Чл. 39.
(1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.
Чл. 48.
(1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
Чл. 57.
(1) Основните права на гражданите са неотменими.
(2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.
Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 7.
Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.
Чл. 5.
(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
(3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му.

Видно от цитираното в нея е, че нещата нормално и логично са си разписани като за свободни човеци, като за непридатък към феодални порядки, следователно остава по-нататък законотворецът да списва, спазва и “облича” всеки следващ закон добросъвестно, за по-натъшното му хармонизирано, правилно и законово функциониране, както за работата на Съдебната ни система, така и в останалите подобни случаи, и въобще в битуването ни сега и тук! Но той, кой знае защо, не го прави! Да го накараме. И всичките те(законите ни), в купом са си голи-голенички, раздърпани и озверени към гражданина вече от много дълго време при използването им, и въобще при функционирането им. Те (законите, при използването им в действията на трите ни власти) не предизвикват “неотменими права” за гражданите (виж цитираното по-горе от Основния ни закон), те дори не предполагат “равенство пред закона”, а за “човешко достойнство” да не говорим – такова “животно” из нашите географски ширини НЯМА! Вредите, които търпи народът ни в същото време са огромни при битуването му сега и тук, вреди бих казала умишлено нанесени му, поради неспазване на върховния закон и разпоредбите към него.

Ще припомня още познато ни нещо от: Устава на ГЕРБ:
Чл.1. (2) ГЕРБ се стреми да формира политическата воля на гражданите за утвърждаване на демократични свободи и социална сигурност.

Чл.6. Основните принципи, които ГЕРБ прокламира и отстоява, са: 1. Граждански свободи; 2. Европеизация; 3.Равни възможности; 4. Благоденствие.

Чл.7.Основните цели на партия ГЕРБ, са да съдейства за:
1.Утвърждаване на демократични свободи и социална отговорност;
2.Интегриране на България в Европейските и Евроатлантическите структури; 3.Създаване на контакти между национални и международни организации на основата на европейската интеграция на Република България; 4.Утвърждаване на духовните, моралните и културните ценности на българина; 5.Създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол, възраст, религия; 6.Повишаване на жизненото равнище;

7.Укрепване на доверието на обществото към държавните институции и премахване на корупцията.

8.Подпомагане на институционалното укрепване на държавните органи; 9.Оптимизиране дейността на държавните структури за по-ефективно прилагане на европейските практики.

10.Издигане ролята на гражданското общество в управлението на държавата.
Чл. 8. ГЕРБ постига целите си чрез: 1.Демократични средства и методи; 2.Взаимодействие с български и чуждестранни формации, изповядващи демократичните и общочовешките ценности; 3.Участие и сътрудничество с международни организации, чийто приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права,

и тези принципи и цели трябва да ги изискаме да се случат, възможно най-скоро.

Накрая отговорно ще попитам:
Докога Българският Гражданин, ще живее на ниско жизнено равнище, непознавайки що е то благодентствие към днешна дата, докога ще е с драстично свити граждански свободи, морални и културни ценности, докога демократичните и общочовешките такива ще са му само далечна химера (за съжеление май винаги в съществуването на Третата Българска държава). Докога Толофикация грубо ще вменява на обществото, че задължително тряба да й се подчинява всеки гражданин, и да ни принужда да купуваме от нея некачествената й услуга? Ле-ле, каква “услуга” само!

Дали това дружество и партийните ни креатури не ликвидираха и държавността в страната ни? Тук човек спокойно може да се прекръсти, да си плюе в пазвата и да си рече: ... беж краченца да ме няма в таз прокълната от Бога държава! Е, и още нещо може да са направи ... ама на кой му стиска за това!И въпреки всичко французите казват : Se rira bien du rire dernier! А един друг техен съграждани, Шатобриан добавя: Нищо не е било и нищо няма да бъде, всичко е битие и настояще
.

Нели Кирилова
Ето и нещо за прословутото ни национално малодушие : http://aig-humanus.blogspot.com/2011/02/blog-post_12.html
На г-н Грънчаров ще кажа, че не само го подкрепям, но и моля да ме извести кога ще организира мероприятието си! Така ще е. Ще се известяваме помежду си.

Няма коментари: